Na co się możesz poskarżyć?

Przedmiotem skarg zgłaszanych  do Narodowego Funduszu Zdrowia może być:

 • naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy przez Fundusz,
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.
Akty prawne

Skargi i wnioski kierowane do NFZ rozpatrywane są w oparciu o następujące akty prawne:

 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Procedura

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do NFZ pisemnie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
W przypadku wniesienia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej prosi się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę o potwierdzenie złożenia skargi lub wniosku pisemnie w terminie 7 dni.
Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w Dziale Skarg i Wniosków w dniach i godzinach pracy MOW NFZ.
Skargi i wnioski, które nie są podpisane imieniem i nazwiskiem wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (zgodnie z zarządzeniem nr 31/2010/DSS Prezesa NFZ w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia).

Działalność informacyjna dotycząca systemu ubezpieczenia zdrowotnego może być prowadzona wyłącznie w przypadku, gdy pacjent poda swoje dane niezbędne do wymiany korespondencji. Powyższa zasada dotyczy również korespondencji e-mailowej.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia,  z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.
Skargi lub wnioski mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą lub na podstawie stosownego umocowania.
Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi.
Wnoszącego skargę lub wniosek zawiadamia się pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
Jeżeli Fundusz nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest przekazać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, albo wskazać mu właściwy organ.

Kto rozpatruje skargi

Organy właściwe do rozpatrywania skarg i wniosków:

 • w Centrali Funduszu komórką organizacyjną właściwą do rozpatrywania skarg i wniosków jest Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców,
 • w oddziałach wojewódzkich Funduszu komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków,
 • skargi i wnioski dotyczące bezpośrednio respektowania praw pacjenta rozpatruje Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie,

skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez:

 • pracowników Centrali, dyrektorów oddziałów, zastępców prezesa Funduszu - rozpatruje prezes Funduszu lub osoba przez niego upoważniona,
 • pracowników oddziału - rozpatruje dyrektor oddziału.
Wnioski

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszania organizacji, wzmacniane praworządności, usprawnianie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający - może założyć skargę lub wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Do najważniejszych obowiązków i zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy: ochrona praw pacjenta zagwarantowana przepisami prawa, prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta, współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowym.


W przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że  personel medyczny postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza lub pielęgniarki/położnej ubezpieczony może się zwrócić do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Ważne strony

Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej: www.prawapacjenta.eu

Organizacje pozarządowe w Polsce: www.ngo.pl

Centrum Wolontariatu: www.wolontariat.org.pl

Zdrowie publiczne w Unii Europejskiej: www.europa.eu/pol/health/index_pl.htm

Informator dla pokrzywdzonych http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/