Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
06 – 450 Glinojeck, ul. Płocka 12
tel. 236740111
tel./faks 236740017, 236740014

www.glinojeck.pl
e-mail: umig@glinojeck.pl

Miasto i Gmina Glinojeck położona jest w lesistej okolicy, w północnej części Mazowsza, nad rzeka Wkrą. Graniczy z gminami: Raciąż, Strzegowo, Ciechanów, Ojrzeń, Sochocin i Baboszewo. Obejmuje obszar 153 km2, który zamieszkuje 8,5 tys. osób. Przez teren gminy wiodą dwie ważne drogi, będące kontynuacją odwiecznych szlaków handlowych. Jedna E-7, z południa w kierunku północnym łączy Warszawę z Gdańskiem, druga nr 60, biegnie z zachodu na wschód, łącząc m.in. Płock z Ciechanowem.
Prawa miejskie Glinojeck otrzymał w 1993 roku. Miasto stanowi ośrodek obsługi lokalnej, będący siedzibą władz samorządu miasta i gminy. Wyposażony jest w nowe przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, bibliotekę, dom kultury. W ostatnich latach wybudowana została hala sportowa i stadion z kortem do gry w tenisa, z których korzystają uczniowie szkół. Na terenie gminy są 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja.W 1977 roku rozpoczęto w Glinojecku budowę jednego z największych zakładów przemysłowych w Europie tj. Cukrownię „Glinojeck”, równocześnie prowadzono budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Na obszarze miasta tereny lasów i zadrzewień zajmują 14,9 % powierzchni, na obszarze gminy 35,4%. Zwarte kompleksy leśne pełnią bardzo ważną funkcję ochronną   i krajobrazową. Uroczyskiem o największych walorach przyrodniczych i krajobrazowych jest uroczysko Ościsłowo, w obrębie którego urządzona została ścieżka przyrodnicza o dł. ponad 3 km. Glinojeck stanowi bazę wypoczynkową dla turystów, którzy traktują już od kilku lat miasto jako wizytówkę regionu. Natomiast warunki naturalne predysponują rzekę Wkrę do turystycznego użytkowania jako wodny szlak kajakowy. Miasto Glinojeck oraz kilkanaście miejscowości na terenie gminy położonych jest w dolinie rzeki Wkry. Są to doskonałe tereny na intensywny rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej z zachowaniem wszelkich zasad w zakresie ochrony środowiska.
Jest gminą rozwojową, ekologiczną, posiada doskonale rozwiniętą infrastrukturę, ponadto posiada korzystne warunki dla rozwoju funkcji turystycznych i produkcyjnych. Infrastruktura tj. wszystkie drogi utwardzone, wykonana kompleksowa telefonizacja, sieć wodociągowa doprowadzona do wszystkich miejscowości na terenie gminy, do sieci kanalizacji sanitarnej podłączone jest 95% nieruchomości w mieście. W 2006 roku została zmodernizowana i rozbudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków.
W założeniach strategii rozwoju gminy priorytetową rolę odgrywa dalsze doskonalenie infrastruktury zarówno miasta jak i gminy. Główne zamierzenia inwestycyjne to budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz budowa dróg o nawierzchni asfaltowej.
Ze względu na swoje położenie nad rzeką Wkrą, przy skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych trasy E-7 i drogi nr 60, posiadane tereny do zagospodarowania są atrakcyjne dla przedsiębiorców i inwestorów.