Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe
W dniu 03.06.1968 r. powstała Rada Społeczno - Naukowa Stacji Naukowej MOBN; która w 1978 roku przekształciła się w Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. Celem działania Towarzystwa jest prowadzenie i inspirowanie badań naukowych, popularyzacja wiedzy o regionie, edukacja regionalna, popularyzacja wiedzy ogólnej, działalność wydawnicza. Towarzystwo prowadzi prace badawcze, które obejmują archeologię, historię Ciechanowa - Ziemi Ciechanowskiej Mazowsza Północnego, historię nauki i kultury regionalnej, socjologię, badania nad współczesnością, prace źródłoznawcze.
Do form działania należą sesje naukowe, sympozja, popularyzacja wiedzy o regionie (Studium wiedzy o Regionie), odczyty i spotkania ( m. in. cykl "Spotkania z Historią").
Biblioteka naukowa jest ogólnie dostępna. Zawiera 24 tys. woluminów o profilu humanistycznym z silnie rozbudowanym działem "mazovianów" oraz dział czasopism.
W archiwum gromadzone są materiały (dokumenty, maszynopisy, rękopisy, druki ulotne itp.) dotyczące dziejów regionu. Do wydawnictw Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego należą:
wydawnictwa ciągłe: "Zapiski Ciechanowskie",
serie : "Studia i materiały do dziejów Ciechanowa", "Materiały źródłowe do dziejów ziemi ciechanowskiej".
Łącznie wydano 126 pozycji (o średniej obj.12 ark.).
Do ważniejszych osiągnięć Ciechanowskiego Towarzystwanależy wydanie 115 książek dotyczących dziejów i problemów regionu, 87 medali okolicznościowych. Zorganizowano65 sesjii konferencji (m.in. w Sejmie RP w 2000 r). Przez 12 lat finansowano prace przy Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Ufundowano popiersie Tomasza Kolbe i Zygmunta Krasińskiego (przedbudynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie).